CARLSBERG TÁI THƯƠNG HIỆU: SỰ TINH TẾ VĨNH CỬU
 Được cân nhắc, suy tính lấy sự bền vững làm cốt lõi, Taxi Studi...