Sản phẩm

Danh thiếp

Số lượng

1

Hạn giao hàng

07/02/2020

Phổ thông ( 9 x 5.5 cm )

6KMOUXWD

  • Ngày tạo đơn: 06/02/2020
  • Ngày giao hàng dự kiến: 07/02/2020
Sản phẩm

Danh thiếp

Số lượng

4

Hạn giao hàng

06/02/2020

Phổ thông ( 9 x 5.5 cm )

ALIFIA8T

  • Ngày tạo đơn: 05/02/2020
  • Ngày giao hàng dự kiến: 06/02/2020