Term of Service

Sửa đổi lần cuối: Tháng 9 năm 201b

 

Trang web tại http://www.huepackaging.com/ (“Trang web”) là tác phẩm có bản quyền thuộc Công ty cổ phần HUE PACKAGING,  (“HUE”) . Một số tính năng của Dịch vụ hoặc Trang web có thể phải tuân theo các nguyên tắc, điều khoản hoặc quy tắc bổ sung, sẽ được đăng trên Dịch vụ hoặc Trang web liên quan đến các tính năng đó. Trong phạm vi các điều khoản, nguyên tắc và quy tắc xung đột với các điều khoản sử dụng này, các điều khoản sử dụng này sẽ chi phối.

 

Các điều khoản sử dụng này (“Thỏa thuận”) quy định các điều khoản ràng buộc về mặt pháp lý đối với việc bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ (cho dù là Khách hàng hay Nhà thiết kế). Bằng cách đăng ký Dịch vụ, bạn chấp nhận Thỏa thuận này và bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có quyền, thẩm quyền và năng lực để tham gia Thỏa thuận này. Bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ nếu bạn không đủ 18 tuổi trở lên. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này, bạn không thể sử dụng Dịch vụ.

 

Trong trường hợp bạn ở Hoa Kỳ, Thỏa thuận này yêu cầu sử dụng trọng tài trên cơ sở cá nhân để giải quyết tranh chấp, thay vì thử nghiệm ban giám khảo hoặc hành động của lớp và cũng giới hạn các biện pháp khắc phục có sẵn cho bạn trong trường hợp tranh chấp.

 

1. Dịch vụ

1.1 Tổng quát.

HUE cung cấp nền tảng trực tuyến giúp kết nối và hỗ trợ khách hàng muốn mua thiết kế (“Khách hàng”) và nhà thiết kế muốn cung cấp các thiết kế đó (“Nhà thiết kế”), bao gồm, ví dụ, thông qua Design Design, Cửa hàng thiết kế sẵn , Dịch vụ dự án và các dịch vụ liên quan và bằng cách cung cấp Cổ phiếu Adobe (mỗi loại như được định nghĩa bên dưới và gọi chung là "Dịch vụ"). “Người dùng” nghĩa là bất kỳ người dùng nào của Trang web hoặc Dịch vụ và có thể là Nhà thiết kế hoặc Khách hàng. “Thiết kế đã bán” là Khái niệm thiết kế chiến thắng áp dụng, Mẫu thiết kế đã mua (và bất kỳ phiên bản tùy chỉnh nào), hoặc thiết kế được bán dưới Dịch vụ dự án. "Bán" có nghĩa là bán hàng áp dụng. “IPR” nghĩa là tất cả bí mật thương mại, bản quyền, nhãn hiệu, quyền làm việc mặt nạ, bằng sáng chế và các quyền sở hữu trí tuệ khác được pháp luật của bất kỳ quốc gia nào công nhận.

 

1.2 Cuộc thi thiết kế.

(a) Khách hàng có thể tạo ra một cuộc thi thiết kế (“Cuộc thi thiết kế”) bằng cách tạo một bản tóm tắt thiết kế (“Tóm tắt thiết kế”), thanh toán cho Khách hàng và thực hiện theo các hướng dẫn khác trên Trang web. Tóm tắt thiết kế phải nêu rõ các yêu cầu cho Cuộc thi thiết kế, để các nhà thiết kế biết rõ các quy tắc và tiêu chí mà khái niệm thiết kế của họ sẽ được đánh giá. Hiện tại có hai loại Cuộc thi thiết kế: (1) Cuộc thi trả trước mặc định và (2) Cuộc thi được đảm bảo. Nhà thiết kế được HUE mời (theo quyết định riêng của HUE) để tham gia Cuộc thi thiết kế có thể gửi khái niệm thiết kế (“Khái niệm thiết kế”) theo định dạng được chỉ định bởi HUE bằng cách làm theo hướng dẫn trên Trang web. Các khái niệm thiết kế phải tuân theo Thiết kế tóm tắt. (b) Đối với các cuộc thi được đảm bảo, Khách hàng phải chọn một hoặc nhiều Thiết kế khái niệm chiến thắng trong một thời gian nhất định được xác định bởi HUE. Nếu không có người chiến thắng nào được chọn trong vòng loại hoặc vòng chung kết của Cuộc thi được đảm bảo, HUE sẽ giữ lại thanh toán cho khách hàng, HUE sẽ phân phối Phí thiết kế như nhau giữa các nhà thiết kế đã tham gia vòng loại hoặc vòng chung kết và đã giành được cuộc thi thiết kế trong quá khứ và những người không vi phạm Thỏa thuận này và Khách hàng sẽ không có quyền hoàn lại tiền hoặc sử dụng các khái niệm thiết kế. Nếu không có người chiến thắng nào được chọn trong vòng chung kết của Cuộc thi được đảm bảo, HUE sẽ giữ lại thanh toán cho khách hàng, HUE sẽ phân phối Phí thiết kế như nhau trong số những người vào chung kết đáp ứng tiêu chí được xác định bởi HUE theo quyết định riêng của mình, trong vòng cuối cùng của Đảm bảo Cuộc thi và Khách hàng sẽ không có quyền hoàn lại tiền hoặc sử dụng các khái niệm thiết kế. (c) Đối với Cuộc thi trả trước, Khách hàng phải chọn một hoặc nhiều Thiết kế khái niệm chiến thắng trước khi Cuộc thi trả trước đóng.

 

Khách hàng có thể rút lại Cuộc thi trả trước (nhưng không phải là Cuộc thi được đảm bảo) để được hoàn tiền cho Thanh toán của khách hàng trước khi tham gia vòng chung kết và trước khi kết thúc Cuộc thi trả trước. Khách hàng có thể yêu cầu hoàn lại tiền cho Khách hàng thanh toán cho Cuộc thi trả trước (nhưng không phải là Cuộc thi được đảm bảo) bất kỳ lúc nào tối đa 60 ngày sau ngày thanh toán cho Cuộc thi trả trước, nhưng chỉ khi người vào chung kết không được chọn Khách hàng. (d) Để tránh nghi ngờ, Khách hàng không có quyền hoặc giấy phép sử dụng bất kỳ Khái niệm Thiết kế nào khác ngoài Thiết kế đã Bán. Khách hàng không được: (a) chạy Cuộc thi thiết kế nếu Khách hàng đang đấu thầu việc tạo ra cùng một thiết kế thông qua một dịch vụ khác với Trang web; (b) cho phép hoặc yêu cầu nhà thiết kế gửi khái niệm thiết kế cho khách hàng thông qua bất kỳ phương tiện nào khác ngoài thông qua trang web; và (c) đối chiếu liên quan đến việc trao giải thưởng cho người chiến thắng trong Cuộc thi thiết kế hoặc trao một tài khoản riêng do Khách hàng giữ làm Nhà thiết kế thành công trong Cuộc thi thiết kế. Khách hàng và Nhà thiết kế phải xử lý trên cơ sở độ dài của cánh tay và Khách hàng không được hủy bất kỳ Cuộc thi thiết kế nào nhằm mục đích ký hợp đồng riêng với Nhà thiết kế mà Khách hàng gặp phải thông qua Trang web dẫn đến Khách hàng tránh thanh toán HUE bất kỳ Thanh toán của Khách hàng hoặc bất kỳ khoản phí và phí nào của HUE . (e) Một số khu vực pháp lý cung cấp cho Khách hàng một số quyền pháp lý bắt buộc (ví dụ, quyền thực hiện bổ sung (ví dụ, cải chính hoặc thay thế), quyền được hoàn tiền, quyền rút tiền, quyền giảm giá và quyền thiệt hại trong trường hợp các khái niệm thiết kế là khiếm khuyết) (gọi chung là “Quyền theo luật định bắt buộc”) mà vẫn không bị ảnh hưởng.

 

1.3 Dịch vụ dự án.

(a) Khách hàng và Nhà thiết kế có thể làm việc với nhau về các dự án thiết kế bằng cách tạo dự án 1 đến 1 (“Dịch vụ dự án”) và thực hiện theo các hướng dẫn trên Trang web. Nhà thiết kế có thể tạo hóa đơn để yêu cầu thanh toán từ Khách hàng. Khách hàng có thể thanh toán hóa đơn và bảo lưu quyền chấp nhận thiết kế trước khi được coi là Thiết kế đã bán. Nếu Khách hàng không chấp nhận thiết kế, Khách hàng có thể yêu cầu hoàn lại tiền cho Thanh toán của Khách hàng, bất kỳ lúc nào tối đa 60 ngày sau ngày thanh toán hóa đơn hoặc 10 ngày sau khi giao hàng, tùy điều kiện nào xảy ra sớm hơn. Ngoài những điều đã nói ở trên, khách hàng có thể yêu cầu hoàn lại tiền cho Thanh toán của Khách hàng, bất kỳ lúc nào trong vòng một năm bắt đầu bằng việc tích luỹ khiếu nại. Sau khi Nhà thiết kế đã phân phối thiết kế, Khách hàng sẽ được coi là đã chấp nhận thiết kế trừ khi Khách hàng cung cấp thông báo từ chối cho HUE và Nhà thiết kế trong vòng 10 ngày kể từ ngày gửi mẫu thiết kế. Nếu nguyên nhân cho thông báo từ chối không được xử lý trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo từ chối, Khách hàng sẽ được hoàn trả Khoản thanh toán của Khách hàng và Khách hàng sẽ không có quyền sử dụng thiết kế kết quả theo bất kỳ cách nào. HUE có toàn quyền quyết định hạn chế Khách hàng hoặc Nhà thiết kế tạo dự án bằng Dịch vụ dự án và xóa dự án. HUE không liên quan đến việc quản lý hoặc cung cấp thiết kế cho Khách hàng và chỉ đơn giản cung cấp khả năng Thiết kế lưu trữ tệp, làm việc, hóa đơn và nhận thanh toán từ Khách hàng và cho Khách hàng yêu cầu dịch vụ, xem thiết kế, cung cấp phản hồi về dự án và thanh toán cho Nhà thiết kế, sử dụng Dịch vụ dự án. (b) Một số khu vực pháp lý cung cấp cho Khách hàng một số Quyền theo Luật định bắt buộc (được định nghĩa trong Mục 1.2 (e) ở trên) mà vẫn không bị ảnh hưởng.

 

2. Thỏa thuận chuyển giao thiết kế.

Thỏa thuận chuyển giao thiết kế, quy định các điều khoản ràng buộc về mặt pháp lý giữa Nhà thiết kế và Khách hàng áp dụng cho việc bán Thiết kế đã bán thông qua Cuộc thi thiết kế. Thỏa thuận chuyển giao thiết kế, quy định các điều khoản ràng buộc về mặt pháp lý giữa Nhà thiết kế và Khách hàng áp dụng cho việc bán Thiết kế đã bán thông qua Dịch vụ dự án.

 

3. Điều khoản thanh toán.

Các điều khoản sau áp dụng cho Khách hàng đã mua Thiết kế đã bán và Nhà thiết kế đã bán Thiết kế đã bán.

 

3.1 Thanh toán và giao hàng.

Đối với Cuộc thi Thiết kế, (a) Khách hàng sẽ thanh toán cho Khách hàng HUE và HUE sẽ trả Phí thiết kế (tùy thuộc vào lần đầu tiên nhận thanh toán từ Khách hàng) và (b) Nhà thiết kế sẽ tải lên Thiết kế đã bán và HUE sẽ phân phối Thiết kế cho Khách hàng, theo định dạng được chỉ định bởi 99 mẫu thiết kế. Đối với Dịch vụ Dự án, (1) Nhà thiết kế sẽ tải lên Thiết kế và nếu Khách hàng chấp nhận Thiết kế như được mô tả ở trên, thì (2) Khách hàng sẽ thanh toán cho Khách hàng và HUE sẽ thanh toán cho Nhà thiết kế Phí (tùy thuộc vào lần đầu tiên nhận thanh toán từ Khách hàng) . “Thanh toán của khách hàng” nghĩa là (i) giá do Khách hàng lựa chọn khi Khách hàng tạo Cuộc thi thiết kế như được nêu tại https://huepackaging.com/vi/services; hoặc (ii) giá đã lập hoá đơn cho Thiết kế đã bán được Nhà cung cấp thiết kế thông qua Dịch vụ dự án cho Khách hàng.

 

3.2 Hoàn lại tiền.

Tiền hoàn lại sẽ được thanh toán cho Khách hàng bằng cách sử dụng cùng phương thức thanh toán mà Khách hàng đã sử dụng để chuyển Thanh toán của Khách hàng sang HUE hoặc thông qua bất kỳ phương pháp nào khác được chỉ định bởi HUE theo thời gian. Nếu một khoản hoàn phí được trả cho Khách hàng hoặc phí thẻ tín dụng trở lại xảy ra, thì: (a) Nhà thiết kế phải hoàn trả HUE thiết kế cho Phí thiết kế hiện hành (khoản hoàn trả đầu tiên sẽ được thanh toán từ HUE tín dụng được thiết kế bởi Nhà thiết kế và mọi khoản nợ còn lại sẽ được phải trả bởi Nhà thiết kế đến HUE yêu cầu theo yêu cầu); và (b) Khách hàng ban đầu sẽ nhận được số tiền Thanh toán của Khách hàng, trừ Phí thiết kế và sẽ chỉ nhận Phí thiết kế khi Phí thiết kế được Nhà thiết kế hoàn trả cho HUE. HUE có thể hoàn tiền cho Khách hàng vì những lý do sau: (i) Thiết kế đã bán bị lỗi; (ii) HUE được yêu cầu bởi pháp luật hoặc xem xét rằng nó là yêu cầu của pháp luật để làm như vậy; (iii) HUE xác định rằng việc hoàn tiền cho Khách hàng sẽ tránh được bất kỳ tranh chấp nào hoặc tăng chi phí lên HUE; (iv) HUE hoàn lại tiền cho Khách hàng theo bất kỳ chính sách hoàn tiền nào được quy định bởi 99 mẫu thiết kế theo thời gian; (v) lệnh được đặt (hoặc yêu cầu được thực hiện) của Khách hàng bị phát hiện là gian lận; (vi) Khách hàng đã đặt hàng trùng lặp (hoặc yêu cầu) do lỗi; hoặc (vii) trong quan điểm duy nhất của HUE, HUE cho rằng có khả năng khoản tiền hoàn lại là cần thiết để tránh bị tính phí thẻ tín dụng. Thiết kế đã bán sẽ được coi là "Bị lỗi" nếu: (i) Khách hàng và Nhà thiết kế đồng ý rằng nó bị lỗi và thông báo cho HUE của thực tế này; (ii) Thiết kế đã bán phải tuân theo tuyên bố của bên thứ ba rằng Thiết kế đã bán vi phạm / chiếm đoạt IPR của bên đó, điều đó không phù hợp.

 

3,3 HUE Tín dụng.

(a) Phí thiết kế sẽ được trả cho Nhà thiết kế bằng HUE tín dụng. Có hai loại tín dụng HUE: (i) Tín dụng tiền tệ, tương đương với một đơn vị tiền tệ địa phương dựa trên vị trí của trang web và (ii) Tín dụng thưởng, không tương đương với bất kỳ loại tiền tệ nào. HUE Tín dụng không phải là hợp pháp và không được giao dịch hoặc bán cho bên thứ ba. HUE Tín chỉ chỉ có thể trao đổi với Thiết kế đã bán. Số dư của HUE tín dụng do bạn sở hữu có thể được giảm xuống bất kỳ lúc nào bởi HUE mẫu thiết kế để hoàn lại tiền hoặc hoàn lại tiền, hoặc cho bất kỳ số tiền nào do bạn đặt cho HUE hoặc để đền bù HUE cho bất kỳ tổn thất nào do lỗi vi phạm của Thỏa thuận này của bạn. Miễn là bạn không vi phạm Thỏa thuận này và Tài khoản của bạn không bị tạm ngưng, bạn có thể bất kỳ lúc nào (và HUE yêu cầu có thể yêu cầu bạn bất kỳ lúc nào) chuyển đổi Tín dụng Tiền tệ mà bạn giữ trong Tài khoản của mình sang đô la Mỹ hoặc bất kỳ loại tiền tệ nào được chỉ định bởi HUE theo thời gian. Bất kỳ khoản thanh toán nào như vậy sẽ tùy thuộc vào bất kỳ số tiền rút tối thiểu hoặc tối đa nào được thiết lập bởi 99 mẫu thiết kế, để giải quyết, ví dụ: khoản hoàn phí và khoản tiền hoàn lại. HUE không phải là dịch vụ ủy thác và không giữ tài sản thay mặt cho bất kỳ người nào. Tất cả số tiền gửi hoặc thanh toán cho HUE là tài sản của HUE và HUE có thể sử dụng số tiền đó khi thấy phù hợp. Các quyền duy nhất mà bạn phải nhận thanh toán bất kỳ số tiền nào được giữ bởi 99 mẫu thiết kế như được quy định trong Mục 3.3 này. Khi chấm dứt Thỏa thuận này, tất cả Tín dụng Thưởng sẽ bị hủy ngay lập tức và bạn có thể chuyển đổi Tín dụng Tiền tệ được mô tả ở trên.

 

3.4 Điều khoản thanh toán chung.

Tất cả thanh toán sẽ bằng nội tệ dựa trên vị trí của Trang web. Bạn đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm thu thập và / hoặc thanh toán tất cả các loại thuế mà bạn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ quyền tài phán nào phát sinh từ việc bán hoặc mua bất kỳ Thiết kế đã bán nào thông qua Trang web. 99 mẫu thiết kế không chịu trách nhiệm thu thập, báo cáo, thanh toán hoặc chuyển cho bạn bất kỳ khoản thuế nào như vậy. "Thuế" nghĩa là mọi khoản thuế áp dụng, thuế bán hàng, thuế VAT hoặc các loại thuế khác có thể được áp dụng đối với giao dịch được dự tính bởi Thỏa thuận

 

4. Độc quyền và không ngăn chặn.

4.1 Độc quyền.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng một phần đáng kể HUE khoản tiền nhận được để làm cho Trang web có sẵn cho bạn được thu như các khoản phí được trừ vào Khoản thanh toán của Khách hàng chỉ được khấu trừ khi Khách hàng và Nhà thiết kế thanh toán và nhận thanh toán qua Trang web. Do đó, trong 24 tháng kể từ khi bạn gặp bất kỳ bên nào thông qua Trang web ("Thời hạn độc quyền"), bạn phải sử dụng HUE Services làm phương thức độc quyền để yêu cầu, thực hiện và nhận tất cả các khoản thanh toán trực tiếp hoặc gián tiếp với bên đó hoặc phát sinh từ mối quan hệ của bạn với bên đó (“HUE Relationship"). Bạn có thể chọn không tham gia nghĩa vụ này chỉ khi Khách hàng hoặc Khách hàng tiềm năng thanh toán HUE đơn đặt hàng cho "Phí chọn không tham gia" được tính là số tiền lớn hơn sau đây:

 

(a) $ 2,500; hoặc là

 

(b) 15% chi phí cho Khách hàng của các dịch vụ được thực hiện trong HUE Relationship trong Thời gian Độc quyền, như được ước tính trong đức tin tốt bởi Khách hàng tiềm năng.

 

Để thanh toán Phí chọn không tham gia, bạn phải yêu cầu hướng dẫn bằng cách gửi email tới biz@netbrand.vn.

 

4.2 Không vi phạm.

Bạn đồng ý không phá vỡ các phương thức thanh toán do Trang web cung cấp. Bằng cách minh họa và không giới hạn ở trên, bạn không được:

 

(a) Chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào trên Hồ sơ của bạn (trừ trang web cá nhân và danh mục đầu tư) theo cách gửi email, video, điện thoại hoặc bất kỳ phương thức tiếp xúc trực tiếp nào khác.

 

(b) Gửi đề xuất hoặc yêu cầu các bên được xác định thông qua Trang web để liên hệ, thuê, quản lý hoặc thanh toán bên ngoài Trang web.

 

(c) Chấp nhận các đề xuất hoặc mời các bên được xác định thông qua Trang web để liên hệ, cung cấp dịch vụ, hóa đơn hoặc nhận thanh toán bên ngoài Trang web.

 

(d) Hủy bỏ bất kỳ Cuộc thi Thiết kế nào với mục đích ký kết hợp đồng riêng với Nhà thiết kế mà Khách hàng gặp phải thông qua Trang web.

 

(e) Hóa đơn hoặc báo cáo trên trang web hoặc trong một khoản phí không tham gia yêu cầu một hóa đơn hoặc số tiền thanh toán thấp hơn số tiền thực tế đã thỏa thuận giữa Khách hàng và Nhà thiết kế.

 

Bạn đồng ý thông báo cho HUE ngay lập tức nếu một người khác liên hệ không đúng với bạn hoặc đề xuất việc thực hiện hoặc nhận thanh toán bên ngoài Trang web. Nếu bạn nhận thức được vi phạm hoặc có khả năng vi phạm chính sách không vi phạm này, vui lòng gửi báo cáo bí mật cho chúng tôi bằng cách gửi email tới: biz@netbrand.vn.

 

5. Tuyên bố từ chối và phát hành quan trọng

5.1 Tuyên bố từ chối trách nhiệm.

Chúng tôi không bảo đảm liên quan đến Cuộc thi thiết kế, Khái niệm thiết kế hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác do chúng tôi cung cấp, Nhà thiết kế, Khách hàng hoặc Người dùng khác và mỗi sản phẩm được cung cấp bởi chúng tôi “AS IS”. Nhà thiết kế bán và Khách hàng mua Thiết kế đã bán có nguy cơ của riêng họ. Bạn nên thực hiện bất kỳ điều tra nào bạn cảm thấy cần thiết hoặc thích hợp trước khi tiếp tục với bất kỳ giao dịch nào với bất kỳ Người dùng nào khác. Tương tác của bạn với những người dùng khác chỉ duy nhất giữa bạn và Người dùng đó và HUE sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ kết quả của bất kỳ tương tác nào (trừ những tương tác trực tiếp do hành vi của HUE hoặc Dịch vụ). Nếu có tranh chấp giữa bạn và bất kỳ Người dùng nào, chúng tôi không có nghĩa vụ tham gia. Mặc dù đã nói ở trên, HUE sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để cung cấp các Dịch vụ được mô tả trong Thỏa thuận này.

 

5,2

Bạn từ chối phát hành và vĩnh viễn xả chúng tôi (và nhân viên, nhân viên, đại lý, người thừa kế và người được giao) của chúng tôi, và từ bỏ và giải phóng, tranh chấp, tranh chấp, tranh chấp, nhu cầu, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý trong tương lai , hành động và nguyên nhân hành động của mọi loại và bản chất (bao gồm thương tích cá nhân, tử vong và thiệt hại tài sản), phát sinh hoặc phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc bạn sử dụng Trang web và / hoặc Dịch vụ , việc bạn sử dụng Adobe Stock, bất kỳ tương tác hoặc giao dịch nào của bạn với hoặc hành động hoặc thiếu sót của bạn liên quan đến Người dùng khác, bao gồm Khách hàng và Nhà thiết kế và Trang web & Quảng cáo của bên thứ ba (trừ những người trực tiếp do hành vi của HUE hoặc Dịch vụ).

 

6. Tài khoản.

Để sử dụng Dịch vụ, bạn phải đăng ký một tài khoản với HUE (“Tài khoản”) và cung cấp thông tin nhất định về bản thân như được biểu mẫu đăng ký Trang web nhắc. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (a) tất cả thông tin đăng ký bắt buộc bạn gửi là trung thực và chính xác; và (b) bạn sẽ duy trì tính chính xác của thông tin đó. Không giới hạn tính tổng quát của những điều đã nói ở trên, bạn đồng ý cung cấp HUE với các tài liệu nhận dạng (bao gồm các bản sao ID, hộ chiếu hoặc giấy phép lái xe) mà HUE yêu cầu từ bạn theo thời gian cho mục đích xác minh danh tính của bạn. Bạn có thể xóa Tài khoản của mình bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do nào, bằng cách gọi cho bộ phận Hỗ trợ Khách hàng theo số liên lạc trong Mục 15.5. Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin đăng nhập Tài khoản và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động xảy ra trong Tài khoản của bạn. Bạn đồng ý thông báo ngay cho HUE của bất kỳ việc sử dụng trái phép nào hoặc nghi ngờ việc sử dụng trái phép Tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác dựa trên sự sơ suất của bạn. HUE không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ các yêu cầu nêu trên. Nhà thiết kế có thể không có nhiều Tài khoản.

 

7. Nội dung người dùng.

7.1 Nội dung người dùng của bạn.

“Nội dung người dùng” có nghĩa là bất kỳ và tất cả thông tin và nội dung mà Người dùng gửi đến hoặc sử dụng cùng với Trang web hoặc Dịch vụ. Nội dung người dùng bao gồm các cuộc thi thiết kế, khái niệm thiết kế và đánh giá và / hoặc lời chứng thực (“Bài đánh giá”). Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Nội dung người dùng của mình. Bạn giả định mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng Nội dung người dùng của bạn, bao gồm mọi sự phụ thuộc vào tính chính xác, sự hoàn chỉnh hoặc tính hữu ích của người khác, hoặc bất kỳ tiết lộ nội dung người dùng nào khiến bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào có thể nhận dạng cá nhân. Do đó, bạn đại diện và đảm bảo rằng Nội dung người dùng của bạn không vi phạm Chính sách sử dụng được chấp nhận (được định nghĩa bên dưới). Bạn không thể tuyên bố hoặc ngụ ý rằng Nội dung Người dùng của bạn được cung cấp theo bất kỳ cách nào, được tài trợ hoặc xác nhận bởi HUE. Bởi vì bạn một mình chịu trách nhiệm về Nội dung Người dùng của bạn (và không phải HUE), bạn có thể tự chịu trách nhiệm pháp lý nếu, ví dụ, Nội dung Người dùng của bạn vi phạm Chính sách Sử dụng được Chấp nhận. HUE không bắt buộc phải xóa mọi Cuộc thi Thiết kế, Khái niệm Thiết kế hoặc Đánh giá từ Trang web trừ khi được yêu cầu theo Luật hiện hành. HUE không bắt buộc phải sao lưu bất kỳ Nội dung Người dùng và Nội dung Người dùng nào có thể bị xóa bất kỳ lúc nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tạo bản sao lưu nội dung người dùng của mình nếu bạn muốn.

 

7.2 Cấp phép cho Nội dung Người dùng.

Theo đó, bạn cấp, và bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có quyền cấp, để cấp HUE giấy phép không hủy ngang, không độc quyền, không phải trả tiền bản quyền trên toàn thế giới cho tất cả các quyền sở hữu trí tuệ để tái sản xuất, phân phối, hiển thị công khai và thực hiện, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh, kết hợp vào các tác phẩm khác, và sử dụng Nội dung người dùng của bạn, và cấp các giấy phép cộng đồng nói trên, chỉ nhằm mục đích đưa Nội dung người dùng của bạn vào Trang web và Dịch vụ; miễn là HUE sẽ chỉ sử dụng Thiết kế Tóm tắt và khái niệm thiết kế của bạn để chạy Cuộc thi thiết kế phù hợp với cài đặt riêng tư hoặc công khai của Cuộc thi thiết kế. Bạn đồng ý từ bỏ không hủy ngang (và không được miễn) bất kỳ khiếu nại và xác nhận quyền hoặc nghĩa vụ đạo đức nào liên quan đến Nội dung Người dùng của bạn. Để tránh nghi ngờ, giấy phép của Nhà thiết kế hoặc chuyển nhượng Thiết kế đã bán cho Khách hàng được quy định trong Thỏa thuận chuyển giao thiết kế hiện hành.

 

8. Chính sách sử dụng được chấp nhận.

Những điều sau đây nêu ra “Chính sách sử dụng được chấp nhận” của HUE:

 

8.1 Bảo mật.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng hoặc Nhà thiết kế khác được cung cấp cho bạn chỉ với mục đích tương tác với họ liên quan đến Dịch vụ. Bạn không được sử dụng thông tin cá nhân của mình cho bất kỳ mục đích nào khác, kể cả cho mục đích tiếp thị. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn sẽ tuân thủ luật bảo mật và luật bảo vệ dữ liệu hiện hành liên quan đến việc lưu trữ, sử dụng và chuyển thông tin cá nhân.

 

8.2 Nội dung người dùng.

Bạn đồng ý không sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ với bất kỳ Nội dung Người dùng nào hoặc cung cấp bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào (a) vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba nào, bao gồm bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại, quyền đạo đức, quyền riêng tư, quyền công khai hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào khác (bao gồm việc cho phép bất kỳ bên thứ ba nào tải xuống hoặc sử dụng lại bất kỳ Nội dung người dùng nào vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba như vậy, bằng cách sử dụng bất kỳ tác phẩm nào theo cách biên tập mà không gắn tín dụng hoặc phân bổ cần thiết hoặc đăng tải hoặc tải lên hoặc cho phép bất kỳ bên thứ ba nào đăng hoặc tải lên bất kỳ Nội dung người dùng nào trên các trang web truyền thông xã hội cấp độc quyền hoặc quyền sở hữu đối với Nội dung người dùng đó cho bất kỳ bên thứ ba nào); (b) bất hợp pháp, quấy rối, lạm dụng, tra tấn, đe dọa, gây hại, xâm lấn sự riêng tư của người khác, thô tục, phỉ báng, giả dối, cố ý gây hiểu nhầm, buôn bán phỉ báng, vu khống, không đứng đắn, khiêu dâm, tục tĩu, xúc phạm (ví dụ, tài liệu khuyến khích phân biệt chủng tộc) bất kỳ loại hoặc bản chất nào hoặc có thể gây hại cho trẻ vị thành niên theo bất kỳ cách nào hoặc có thể ngụ ý rằng người sáng tạo Nội dung người dùng hoặc người hoặc tài sản xuất hiện trong Nội dung Người dùng (nếu có), xác nhận bất kỳ chuyển động hoặc đảng phái chính trị, kinh tế hoặc dựa trên ý kiến ​​nào khác hoặc cách đặt bất kỳ người nào vào Nội dung Người dùng trong ánh sáng xấu hoặc phỉ báng, bất hợp pháp, vô đạo đức hoặc xúc phạm; (c) vi phạm bất kỳ luật nào, hoặc nghĩa vụ hoặc hạn chế áp đặt bởi bất kỳ bên thứ ba nào; hoặc (d) sẽ gây ra rủi ro vật chất đối với an ninh hoặc hoạt động của 99 thiết kế hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

 

8.3 Hạn chế sử dụng.

Bạn đồng ý không sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ để: (a) tải lên, truyền hoặc phân phối bất kỳ vi-rút máy tính, sâu hoặc bất kỳ phần mềm nào nhằm mục đích làm hỏng hoặc thay đổi hệ thống hoặc dữ liệu máy tính; (b) gửi quảng cáo, tài liệu quảng cáo, thư rác, thư rác, thư từ, sơ đồ kim tự tháp hoặc bất kỳ hình thức thư trùng lặp hoặc không được yêu cầu nào khác, dù là thương mại hay cách khác, hoặc cung cấp, sử dụng hoặc cho phép sử dụng Trang web và / hoặc Dịch vụ trong kinh doanh dịch vụ máy tính, dịch vụ gia công bên thứ ba, trên cơ sở thành viên hoặc đăng ký, trên cơ sở dịch vụ, trên cơ sở chia sẻ thời gian, như một phần của dịch vụ được lưu trữ hoặc thay mặt cho bất kỳ dịch vụ thứ ba nào hoặc để bán, cấp phép hoặc phân phối bất kỳ tác phẩm nào độc lập hoặc một phần của cơ sở dữ liệu trực tuyến hoặc bất kỳ cơ sở dữ liệu nào khác hoặc bất kỳ sản phẩm phái sinh nào có chứa bất kỳ tác phẩm nào theo cách như vậy nhằm cho phép bên thứ ba sử dụng, tải xuống, trích xuất hoặc truy cập tác phẩm dưới dạng tệp độc lập hoặc chia sẻ bất kỳ tác phẩm nào với bất kỳ bên thứ ba nào; (c) thu hoạch, thu thập, thu thập hoặc tập hợp thông tin hoặc dữ liệu liên quan đến những người dùng khác, bao gồm địa chỉ email, mà không có sự đồng ý của họ; (d) can thiệp, phá vỡ hoặc tạo gánh nặng quá mức trên máy chủ hoặc mạng kết nối với Trang web hoặc Dịch vụ hoặc vi phạm các quy định, chính sách hoặc thủ tục của các mạng đó hoặc xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ thông báo độc quyền nào liên quan đến Trang web và / hoặc Dịch vụ; (e) cố gắng truy cập trái phép vào Trang web hoặc Dịch vụ, các hệ thống hoặc mạng máy tính khác được kết nối hoặc sử dụng cùng với Trang web hoặc Dịch vụ, thông qua khai thác mật khẩu hoặc các phương tiện khác; (f) quấy rối hoặc can thiệp vào việc sử dụng và thưởng thức của người dùng khác đối với Trang web hoặc Dịch vụ; (g) giới thiệu phần mềm hoặc các tác nhân hoặc tập lệnh tự động lên Trang web hoặc Dịch vụ để tạo nhiều tài khoản, tạo các tìm kiếm, yêu cầu và truy vấn tự động hoặc để xóa, xóa hoặc khai thác dữ liệu từ Trang web hoặc Dịch vụ; (h) mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc làm sai lệch hoặc xuyên tạc bản thân hoặc liên kết của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào; hoặc (i) hiển thị, phản chiếu hoặc khung Trang web hoặc cố gắng tương tác với hệ điều hành bên dưới Trang web và / hoặc Dịch vụ.

 

8.4 Chúng tôi bảo lưu quyền (nhưng không có nghĩa vụ) xem xét mọi Nội dung Người dùng, điều tra và / hoặc thực hiện hành động thích hợp với bạn theo quyết định của chúng tôi (bao gồm xóa hoặc sửa đổi Nội dung Người dùng, chấm dứt Tài khoản và / hoặc báo cáo cho bạn cơ quan thực thi pháp luật) nếu bạn vi phạm Chính sách sử dụng được chấp nhận hoặc bất kỳ điều khoản nào khác của Thỏa thuận này hoặc tạo trách nhiệm pháp lý cho chúng tôi hoặc bất kỳ người nào khác.

 

9. Trang web

9.1 Giấy phép.

Theo các điều khoản của Thỏa thuận này, HUE cấp cho bạn giấy phép không thể chuyển nhượng, không độc quyền để sử dụng Trang web và Dịch vụ (trừ Adobe Stock, Design Concepts, thiết kế trong Dịch vụ dự án và Thiết kế đã bán) cho mục đích kinh doanh nội bộ của bạn . Để tránh nghi ngờ, giấy phép của Nhà thiết kế hoặc chuyển nhượng Thiết kế đã bán cho Khách hàng được quy định trong Thỏa thuận chuyển giao thiết kế hiện hành.

 

9.2 Hạn chế nhất định.

Các quyền được cấp cho bạn trong Thỏa thuận này tuân theo các giới hạn sau: (a) bạn không được cấp phép, bán, cho thuê, cho thuê, chuyển nhượng, chuyển nhượng, phân phối, tùy chỉnh hoặc khai thác thương mại Trang web hoặc Dịch vụ hoặc lưu trữ hoặc cấp phép phụ cho Trang web và / hoặc Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của chúng); (b) bạn không được sửa đổi, tạo các sản phẩm phái sinh, thích ứng, dịch, tháo rời, biên dịch ngược, dịch ngược hoặc đảo ngược bất kỳ phần nào của Trang web hoặc Dịch vụ, hoặc tìm cách khám phá mã nguồn trong Trang web và / hoặc Dịch vụ ( hoặc bất kỳ phần nào của chúng); (c) bạn sẽ không truy cập vào Trang web hoặc Dịch vụ để xây dựng hoặc quảng bá một dịch vụ tương tự hoặc cạnh tranh; và (d) ngoại trừ được nêu rõ trong tài liệu này, không được sao chép, sao chép, phân phối, tái xuất bản, tải xuống, hiển thị, đăng hoặc truyền dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào. Bất kỳ bản phát hành, bản cập nhật hoặc bổ sung nào khác cho chức năng của Trang web hoặc Dịch vụ trong tương lai đều phải tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận này. Tất cả các thông báo bản quyền và quyền sở hữu khác trên bất kỳ nội dung Trang web hoặc Dịch vụ nào đều phải được giữ lại trên tất cả các bản sao của chúng. 99 mẫu thiết kế có quyền, bất kỳ lúc nào, sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng Trang web hoặc Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của trang web hoặc Dịch vụ có hoặc không có thông báo. Bạn đồng ý rằng 99 mẫu thiết kế sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của chúng. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng 99 mẫu thiết kế sẽ không có nghĩa vụ cung cấp cho bạn bất kỳ hỗ trợ hoặc bảo trì nào liên quan đến Trang web hoặc Dịch vụ.

 

9.3 Phản hồi.

Nếu bạn cung cấp HUE cho bất kỳ phản hồi hoặc đề xuất nào liên quan đến Trang web hoặc Dịch vụ (“Phản hồi”), bạn sẽ chỉ định và đồng ý chỉ định yêu cầu của chúng tôi yêu cầu tất cả các quyền trong Phản hồi và đồng ý rằng HUE có quyền sử dụng Phản hồi đó và có liên quan thông tin theo bất kỳ cách nào mà nó cho là phù hợp. HUE sẽ xử lý bất kỳ Phản hồi nào bạn cung cấp cho HUE không bảo mật và không độc quyền. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không gửi đến HUE bất kỳ thông tin hoặc ý tưởng nào mà bạn cho là bí mật hoặc độc quyền.

 

9.4 Quyền sở hữu.

Mỗi người dùng sở hữu Nội dung người dùng riêng của mình. Loại trừ Nội dung người dùng của bạn, bạn thừa nhận rằng tất cả IPR trong Trang web và Dịch vụ đều thuộc sở hữu của HUE hoặc người cấp phép HUE. Việc cung cấp Trang web và Dịch vụ không chuyển giao cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào quyền, danh hiệu hoặc lợi ích trong hoặc cho IPR như vậy. HUE và nhà cung cấp của nó bảo lưu tất cả các quyền không được cấp trong Thỏa thuận này.

 

10. Bồi thường.

Bạn đồng ý bồi thường và giữ HUE (và nhân viên, nhân viên và đại lý) vô hại, bao gồm chi phí hợp lý và phí luật sư, từ bất kỳ yêu cầu hoặc yêu cầu nào của bên thứ ba do hoặc phát sinh (i) việc bạn sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ, (ii) Nội dung Người dùng (bao gồm Cuộc thi Thiết kế, Thiết kế Khái niệm, thiết kế trong Dịch vụ Dự án và Đánh giá), (iii) tương tác của bạn với bất kỳ Người dùng nào khác hoặc (iv) việc sử dụng Adobe Stock, ( v) vi phạm Thỏa thuận này hoặc bất kỳ luật hiện hành nào. HUE có quyền, với chi phí của bạn, để đảm bảo việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào mà bạn được yêu cầu bồi thường cho chúng tôi và bạn đồng ý hợp tác với việc bảo vệ những khiếu nại này của chúng tôi. Bạn đồng ý không giải quyết bất kỳ vấn đề nào nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của HUE. HUE sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn về bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc thủ tục nào như vậy khi bạn biết về nó.

 

11. Trang web & quảng cáo của bên thứ ba.

Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web, dịch vụ và quảng cáo của bên thứ ba cho bên thứ ba (gọi chung là "Trang web và quảng cáo của bên thứ ba"). Các trang web & quảng cáo của bên thứ ba đó không dưới sự kiểm soát của HUE và HUE không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trang web & quảng cáo của bên thứ ba nào. HUE chỉ cung cấp các trang web & quảng cáo của bên thứ ba này dưới dạng tiện lợi và không xem xét, phê duyệt, theo dõi, xác nhận, đảm bảo hoặc thực hiện bất kỳ tuyên bố nào đối với Trang web & quảng cáo của bên thứ ba. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng tất cả các trang web & quảng cáo của bên thứ ba. Khi bạn liên kết với Trang web & quảng cáo của bên thứ ba, các điều khoản và chính sách của bên thứ ba hiện hành sẽ được áp dụng, bao gồm cả thực tiễn thu thập dữ liệu và quyền riêng tư của bên thứ ba. Bạn nên thực hiện bất kỳ điều tra nào bạn cảm thấy cần thiết hoặc phù hợp trước khi tiếp tục với bất kỳ giao dịch nào có liên quan đến Trang web & quảng cáo của bên thứ ba đó.

 

12. Thời hạn và chấm dứt.

Theo Mục này, Thỏa thuận này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ và có hiệu lực trong khi bạn sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ. Chúng tôi có thể (a) đình chỉ quyền sử dụng Trang web và / hoặc Dịch vụ của bạn (bao gồm cả Tài khoản của bạn), bao gồm một phần hoặc toàn bộ hoặc (b) chấm dứt Thỏa thuận này, bất kỳ lúc nào với mục đích hợp pháp, bao gồm cả một phần hoặc trong đầy đủ và bao gồm bất kỳ việc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ nào vi phạm Thỏa thuận này hoặc khi bất kỳ người cấp phép nào của chúng tôi chấm dứt giấy phép của chúng tôi để sử dụng bất kỳ nội dung nào. Khi chấm dứt Thỏa thuận này, Tài khoản của bạn và quyền truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ (hoặc một phần liên quan) sẽ chấm dứt ngay lập tức. Bạn hiểu rằng bất kỳ việc chấm dứt Tài khoản nào của bạn có thể liên quan đến việc xóa Nội dung người dùng của bạn liên quan đến từ cơ sở dữ liệu trực tiếp của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi bảo lưu quyền tiếp tục sử dụng Nội dung Người dùng của bạn trong phạm vi được phép theo luật hiện hành. HUE sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn cho bất kỳ việc chấm dứt Thỏa thuận này, bao gồm cả việc chấm dứt Tài khoản của bạn hoặc xóa Nội dung người dùng của bạn. Ngay cả sau khi Thỏa thuận này chấm dứt, các điều khoản sau của Thỏa thuận này sẽ vẫn có hiệu lực: Mục 1.3 (b), 4, 5, 7, 8, 9 (không bao gồm Mục 9.1), 10, 11, 13, 14 và 15.

 

13. Tuyên bố từ chối trách nhiệm.

13,1

Trang web và dịch vụ được cung cấp “AS-IS” và “AS AVAILABLE” và chúng tôi (và các nhà cung cấp của chúng tôi) từ chối mọi bảo đảm và điều kiện dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù được thể hiện hay ngụ ý, bao gồm cả bảo hành hoặc điều kiện mục đích, tiêu đề, hưởng thụ yên tĩnh, chính xác hoặc không vi phạm. Chúng tôi (và các nhà cung cấp của chúng tôi) không bảo đảm rằng Trang web hoặc Dịch vụ: (a) sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn; (b) sẽ có sẵn trên cơ sở không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi; hoặc (c) sẽ chính xác, đáng tin cậy, không có vi-rút hoặc mã độc hại khác, đầy đủ, hợp pháp hoặc an toàn. Một số tiểu bang không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý, do đó, việc loại trừ ở trên có thể không áp dụng cho bạn.

 

 

14. Giới hạn trách nhiệm pháp lý.

14,1

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ lợi nhuận bị mất hoặc bất kỳ thiệt hại gián tiếp, hậu quả, gương mẫu, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc trừng phạt phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này hoặc việc bạn sử dụng hoặc không có khả năng để sử dụng, Trang web hoặc Dịch vụ, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại như vậy. Việc truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ tùy theo quyết định và rủi ro của riêng bạn và bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại cho hệ thống máy tính của mình hoặc mất dữ liệu do đó gây ra. Bất kể điều gì trái ngược trong tài liệu này, trách nhiệm của chúng tôi (và nhà cung cấp của chúng tôi) đối với bạn về mọi thiệt hại phát sinh hoặc liên quan đến Thỏa thuận này (vì bất kỳ nguyên nhân nào và bất kể hình thức hành động), sẽ luôn bị giới hạn ở mức lớn hơn (a) năm mươi đô la Mỹ (50 đô la) hoặc (b) số tiền bạn đã trả HUE trong 12 tháng trước đó (nếu có). Sự tồn tại của nhiều hơn một yêu cầu sẽ không mở rộng giới hạn này.

 

15. Chung.

15.1 Thay đổi Điều khoản sử dụng.

Thoả thuận này (bao gồm cả điều khoản giá) có thể được sửa đổi thường xuyên và nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi đáng kể nào, chúng tôi có thể thông báo cho bạn bằng cách gửi e-mail đến địa chỉ email cuối cùng mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi (nếu có) và / hoặc bằng cách đăng thông báo nổi bật về các thay đổi trên Trang web của chúng tôi. Bất kỳ thay đổi nào đối với thỏa thuận này sẽ có hiệu lực vào ba mươi (30) ngày theo lịch sau khi chúng tôi gửi thông báo qua email cho bạn (nếu có) hoặc ba mươi (30) ngày sau khi chúng tôi đăng thông báo về những thay đổi trên Trang web. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay lập tức cho người dùng mới của Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm cung cấp cho chúng tôi địa chỉ e-mail mới nhất của bạn. Trong trường hợp địa chỉ email cuối cùng mà bạn cung cấp cho chúng tôi không hợp lệ hoặc vì bất kỳ lý do nào không có khả năng gửi cho bạn thông báo được mô tả ở trên, thì việc gửi e-mail của chúng tôi chứa thông báo đó sẽ vẫn là thông báo hiệu quả các thay đổi được mô tả trong thông báo. Việc tiếp tục sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi sau thông báo về những thay đổi đó sẽ cho biết sự thừa nhận của bạn về những thay đổi và thỏa thuận đó bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của những thay đổi đó.

 

15.2 Tranh chấp

(a) Luật điều chỉnh.

Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và được hiểu và duy nhất theo luật của Việt Nam mà không có hiệu lực đối với bất kỳ luật nào dẫn đến việc áp dụng pháp luật của một khu vực pháp lý khác.

(i) Ngoại trừ các tuyên bố của bên kia về việc vi phạm hoặc chiếm đoạt bằng sáng chế, bản quyền, thương hiệu hoặc bí mật thương<